Regulamin - VisitZakopane.pl

REGULAMIN
Warunki rezerwacji i krótkoterminowego najmu apartamentów - www.VisitZakopane.pl
 
1.Definicje pojęć:

Klient - osoba prawna lub osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów kodeksu cywilnego.
Apartament - lokal mieszkalny opisany szczegółowo na stronach www.VisitZakopane.pl, który stanowi przedmiot rezerwacji.
Usługa - usługi krótkoterminowego najmu apartamentu opisanego na stronach www.VisitZakopane.pl, które Usługodawca wynajmuje Klientom na cele mieszkaniowe działając w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz uprawnionych posiadaczy.
Usługodawca – VisitZakopane.pl  z siedzibą w Zakopanem przy ul. Jagiellońskiej 36, należący do Grupa Visit z siedzibą w Warszawie przy ul. Pod Kopcem 18, prowadzący serwis internetowy www.VisitZakopane.pl, dokonujący rezerwacji i świadczący usługę lub pośredniczący w dokonaniu rezerwacji i świadczeniu usługi.
Cena za Usługę - wynagrodzenie za usługę obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby)  oraz sprzątanie końcowe. Obowiązująca  w Zakopanem opłata klimatyczna w wysokości 2.0 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.
Rezerwacja - uprawnienie do korzystania z apartamentu na warunkach określonych w ostatecznym potwierdzeniu rezerwacji i niniejszych warunkach.
Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji - formularz przyjęcia zgłoszenia Klienta zawierający m.in. numer zgłoszenia rezerwacji, wysokość opłaty rezerwacyjnej, wysokość ceny za Usługę oraz oznaczenie rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu.
Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji - formularz przyjęcia opłaty rezerwacyjnej.
Opłata Rezerwacyjna - opłata w wysokości 30% ceny za usługę, która stanowi przesłankę świadczenia usługi.
Formularz Rezerwacyjny - dokument w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji najmu apartamentu za pośrednictwem Usługodawcy.
 
 2. Rezerwacja:

 2.1. Klient wypełnia i przesyła na adres email Usługodawcy formularz rezerwacyjny dotyczący wybranego apartamentu celem dokonania rezerwacji usługi. Klient może również dokonać rezerwacji wybranego apartamentu telefonicznie lub mailowo.
2.2. Usługodawca przesyła na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji.
2.3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy opłatą rezerwacyjną bądź otrzymania potwierdzenia wpłaty od Klienta.
2.4. Usługodawca przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 24 godzin od daty wpływu opłaty rezerwacyjnej na rachunek Usługodawcy.
2.5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach.
               
3. Zasady płatności:
3.1 Klient dokonuje płatności opłaty rezerwacyjnej na rachunek wskazany we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji podając w tytule zapłaty numer rezerwacji lub za pomocą karty kredytowej. Płatność powinna nastąpić w przeciągu 60 minut od otrzymania wstępnego potwierdzenia rezerwacji. W przypadku płatności na rachunek bankowy, klient zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia dokonanej wpłaty na wskazany adres email bądź fax.
3.2. Płatność pozostałej części Ceny za Usługę dokonuje się na następujących zasadach:
a. gotówką, z chwilą wydania kluczy do apartamentu
b. kartą płatniczą
c. przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy
3.3. Za usługi dodatkowe nie objęte rezerwacją płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług, zapłata może zostać dokonana gotówką lub kartą płatniczą.
3.4. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
3.5. Płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Usługodawcy musi nastąpić w każdym przypadku przed przekazaniem wynajmowanego apartamentu do dyspozycji Klienta
3.6 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 
4. Umowy barterowe i vouchery:
 

4.1. Vouchery są ważne przez okres 6 miesięcy od ich wystawienia o ile nie postanowiono inaczej, co powinno być odnotowane na voucherze.
4.2.Noclegi w ramach umów barterowych mogą być wykorzystane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy barterowej. W ramach barteru wyłączeniu ulegają okresy: sylwestrowy oraz sezon wysoki (wakacje i ferie zimowe, w tym, sezony specjalne takie jak długie weekendy i święta).
 
5. Anulowanie i zmiana rezerwacji:
 

5.1 Skrócenie pobytu oraz wszelkie inne zmiany dotyczące rezerwacji powinny być dokonane co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Każda zmiana uzgadniana jest indywidualnie i uzależniona jest od kalendarza dostępności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian bądź naliczeniu dodatkowych opłat.
5.2 W przypadku anulowania rezerwacji, Klient zobowiązuje się do pisemnego zgłoszenia rezygnacji z pobytu na wskazany adres e-mail.
W przypadku anulacji ponad 30 dni przed przyjazdem do apartamentu, pobierana jest opłata manipulacyjna.
Po przekroczeniu tego terminu usługodawca uprawniony jest do pobierania od klienta następujących opłat:
50 % opłaty rezerwacyjnej (co najmniej 200 pln), jeśli rezygnacja nastąpi między 15 a 30 dniem przed przyjazdem do apartamentu.
100 % opłaty rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi do 14 dni przed przyjazdem do apartamentu.
Klient może wystąpić do Usługodawcy o zatrzymanie całości opłaty rezerwacyjnej na poczet nowej rezerwacji, która zostanie dokonana na pobyt w tym samym apartamencie, w terminie nie późniejszym niż sześć miesięcy od dnia pisemnego anulowania rezerwacji, pod rygorem utraty na rzecz usługodawcy całej opłaty rezerwacyjnej (nie dotyczy anulowanych pobytów sylwestrowo-noworocznych).
W przypadku anulowania rezerwacji kwota należna Klientowi zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Klienta.
5.3 VisitZakopane.pl ma prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny w ciągu 48 h od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji przez VisitZakopane.pl wpłacona zaliczka lub opłata za pobyt zostanie zwrócona do 7 dni roboczych.
5.4 Wysokość opłaty manipulacyjnej - 200 PLN / 100 EUR
 
6. Odpowiedzialność:
 
6.1. W przypadku, gdy wykonanie Usługi w ramach pośrednictwa w rezerwacji okaże się w całości niemożliwe z winy Usługodawcy lub odpowiednio wynajmującego, Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zaoferowania usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, określonym przez Klienta.
6.2. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego opłaty rezerwacyjnej w terminie do 14 dni od wystąpienia klienta na piśmie z uzasadnieniem zwrotu opłaty rezerwacyjnej.
6.3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu usług pośrednictwa w dokonaniu rezerwacji i zawarcia świadczenia usługi jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty rezerwacyjnej. Wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi należy kierować do Usługodawcy drogą pisemną.
6.4. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca może zawiesić dostęp do serwisu www.VisitZakopane.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.
 
7. Warunki najmu Apartamentów:
 

Klient korzystając z usługi zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
7.1. Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach potwierdzonych wcześniej telefonicznie. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że uzgodniono inaczej.
Zameldowanie powinno nastąpić do godziny 22.00, a wymeldowanie od godziny 7.00.
7.2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w godzinach innych niż podane, jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 pln, płatnej na miejscu
7.3. Przy pobraniu kluczy do apartamentu Klient okazuje dowód tożsamości i uiszcza kaucję zwrotną. Kaucja pobierana jest w formie preautoryzacji karty płatniczej. Okres blokady środków na koncie wynosi najczęściej do 7 dni roboczych.
7.4. Kaucja może zostać zatrzymana w przypadku:
a.Zgubienia kluczy do apartamentu
b.Pozostawienia szkód w apartamencie lub jego wyposażeniu oraz ponadnormatywnego zabrudzenia apartamentu lub elementów jego wyposażenia
7.5. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości Klient ma obowiązek przestrzegania zakazu palenia w apartamencie. 
W przypadku złamania zakazu palenia Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
7.6.Usługodawca ma prawo żądać rekompensaty za zniszczenia przewyższające wysokość kaucji
7.7.Klient przekazuje klucze do apartamentu Usługodawcy w ostatnim dniu najmu apartamentu w wynajmowanym apartamencie.
7.8. Po zameldowaniu Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o wszelkich usterkach i zdarzeniach, które mogą narazić Usługodawcę lub dysponenta apartamentu na szkodę. Usterki nie zgłoszone w ciągu 2 godzin od zameldowania, mogą być podstawą do obciążenia za nie Klienta.
7.9. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich szkodach, jakie Klient wyrządził w wyposażeniu apartamentu i samym apartamencie. Klient zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z apartamentu. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu apartamentu i w samym apartamencie.
7.10 Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
7.11. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody wynajmującego.
7.12. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmę VisitZakopane.pl o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
7.14. Klient  zobowiązany jest do poszanowania mienia właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego oraz przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 6:00- 22:00. W przypadku  stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, VisitZakopane.pl ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
7.15. Zasady porządkowe korzystania z danego apartamentu mogą być bardziej szczegółowo opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym apartamencie.
7.16. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela VisitZakopane.pl , może spowodować roszczenia ze strony Usługodawcy.
 
8. Bezpłatny pobyt dziecka:
 

8.1. Dziecko do lat 4 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt.
 
9. Opłata za zwierzęta:
 

9.1. Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o  możliwości zabrania ze sobą małych zwierząt. Opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.
 
10. Reklamacja:
 

10.1. Reklamację wnosi się drogą pisemną (mailem lub listownie) w terminie do 14 dni od momentu zakończenia pobytu.
10.2. Rozpatrzenia reklamacji dokonujemy w terminie do 14 dni roboczych, od momentu wpłynięcia do nas pisemnej reklamacji. Odpowiedź udzielana jest w takiej formie, w jakiej wpłynęła do nas reklamacja (mailem lub listownie).
10.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od przesłanej odpowiedzi, oczekujemy na kontakt ze strony Klienta z potwierdzeniem zapoznania się z decyzją oraz w przypadku zwrotu kosztów lub części kosztów na podanie danych do wykonania przelewu.
10.4. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na wskazany numer konta.
10.5. W przypadku braku odpowiedzi terminie 7 dni roboczych zwrot nie będzie realizowany, a proces reklamacyjny uznaje się za zakończony.
 
11. Dane osobowe:
 

11.1. Dokonując rejestracji w serwisie www.VisitZakopane.pl oraz rezerwacji (poprzez stronę internetową, mailowo lub telefonicznie) Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Usługodawcy. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: zarządzania Państwa kontem w serwisie www.VisitZakopane.pl, realizacji procesu rezerwacji i usługi krótkoterminowego najmu apartamentu oraz – po udzieleniu przez Państwa osobnej zgody – do celów marketingu bezpośredniego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.
 
12. Prawa autorskie i treści na stronie
 

12.1. Kopiowanie treści z serwisu VisitZakopane.pl jest zabronione.
12.2. W razie wykrycia witryny internetowej na której będą znajdowały się skopiowane treści z serwisu VisitZakopane.pl, fakt ten zgłaszany będzie na policji, oraz składane będzie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.