Voucher Prezent na każda okazję!
Apartament AquaPark Lux
Dom Nam Zatoką
Góral Tour

Predpisy

PORIADOK
Podmienky rezervácie a krátkodobého prenájmu bytov - www.VisitZakopane.pl

1. Definície pojmov:

Klient - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať právne úkony v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
Byt - obytné priestory podrobne popísané na www.VisitZakopane.pl, čo je predmetom rezervácie.
Servis - krátkodobý prenájom bytu služby popísané na stránkach www.VisitZakopane.pl, ktorá najíma poskytovateľa služieb zákazníkom za obsadenie konanie vlastným menom alebo menom a v prospech oprávnených držiteľov.
Poskytovateľ služieb - VisitZakopane.pl so sídlom v Zakopane, ul. Jagiellońska 36, ​​patriace k skupine Visit s sídlom vo Varšave na ul. Pod kopci 18, beh webových stránkach www.VisitZakopane.pl, vykonávanie rezervácií a poskytovanie služby alebo sprostredkovateľa pri vykonávaní rezervácií a poskytovanie služieb.
Cena za službu - odmeny za služby zahŕňa poplatky za spotrebu energií (elektrina, plyn, voda, kúrenie - vykurovacej sezóne), posteľná bielizeň a uteráky (jeden súbor pre každú rezerváciu oznámené osobne) a záverečné upratovanie. V cene pobytu je pripočítaná turistická daň v Zakopane vo výške 2,0 PLN na osobu za každý deň pobytu.
Rezervácia - právo užívať byt za podmienok uvedených v záverečnej objednávke a týchto podmienkach.
Pôvodné potvrdenie rezervácie - formulár akceptovania zákazníka obsahujúci, okrem iného, číslo žiadosti o rezerváciu, sumu rezervačného poplatku, cenu za službu a číslo bankového účtu, na ktoré má byť prevod vykonaný.
Konečné potvrdenie rezervácie - forma prijímania rezervačného poplatku.
Poplatok za rezerváciu - poplatok vo výške 30% z ceny za službu, čo je predpoklad pre poskytovanie služby.
Rezervačný formulár - elektronický dokument, ktorý predstavuje jedinú formu rezervácie alebo zrušenia prenájmu apartmánu prostredníctvom poskytovateľa služieb.
 
 2. Rezervácia:

 2.1. Zákazník vyplní a zašle na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb rezervačný formulár pre vybraný byt za účelom rezervácie služby. Zákazník si môže vyzdvihnúť vybraný byt aj telefonicky alebo e-mailom.
2.2. Poskytovateľ servisu pošle na e-mailovú adresu zákazníka, prvotné potvrdenie rezervácie na potvrdenie rezervácie.
2.3. Rezervácia nadobúda platnosť po tom, ako bol banke účtu poskytovateľa služby pripísaný poplatok za rezerváciu alebo potvrdenie o zaplatení platby od zákazníka.
2.4. Poskytovateľ služby odošle konečné potvrdenie na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom, najneskôr do 24 hodín od prijatia rezervačného poplatku na účet poskytovateľa služieb.
2.5. Konečné potvrdenie o lízingovej zmluvy, ktorá vstúpi do platnosti s výhradou zaplatenia ceny za služby na základe podmienok uvedených v týchto podmienkach.
               
3. Platobné pravidlá:
3.1 Zákazník je povinný uhradiť rezervačný poplatok na účet uvedený v úvodnej potvrdení s uvedením v názve zaplatenia rezervačného čísla alebo kreditnou kartou. Platba by sa mala uskutočniť do 60 minút od prijatia počiatočného potvrdenia rezervácie. V prípade platby na bankový účet sa zákazník zaväzuje zaslať potvrdenie o zaplatení na uvedenú e-mailovú alebo faxovú adresu.
3.2. Platba zvyšnej časti ceny za službu sa uskutočňuje na základe nasledujúcich zásad:
a. v hotovosti, keď sú dodané kľúče k apartmánu
b) platobnou kartou
c) bankovým prevodom na účet Poskytovateľa servisu
3.3. Pri dodatočných službách, ktoré nie sú súčasťou platby, sa uskutočňuje rezervácia pri objednávaní ďalších služieb, platba sa môže uskutočniť v hotovosti alebo pomocou platobnej karty.
3.4. Náklady na bankové prevody sú účtované celému zákazníkovi.
3.5. Platba za pobyt a pripísanie na účet poskytovateľa služieb musí prebiehať v každom prípade pred vydaním na prenajatom byte na objednávateľa
 
4. Zmluvy o výmene a poukážky:
 
4.1. Poukážky sú platné po dobu 6 mesiacov od ich vydania, ak nie je uvedené inak, ktoré je potrebné uviesť na poukážke.
4.2 Zvyšky podľa barterových zmlúv môžu byť použité do 12 mesiacov od dátumu uzatvorenia dohody o vyhlasovaní. V rámci výmenného obchodu off obdobia sú: Silvester a sezona (prázdniny aj zimnú dovolenku, vrátane špeciálnych sezón, ako sú dlhé víkendov a sviatkov).

5. Zrušenie a zmena rezervácie:
 
5.1 Skrátenie pobytu a všetky ostatné zmeny týkajúce sa rezervácie by sa mali vykonať najmenej 14 dní pred plánovaným príchodom. Každá zmena je dohodnutá individuálne a závisí od kalendára dostupnosti. Poskytovateľ servisu si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať zmeny alebo účtovať ďalšie poplatky.
5.2 Ak je rezervácia zrušená, objednávateľ sa zaväzuje podať písomnú demisiu z pobytu na uvedenú e-mailovú adresu.
V prípade zrušenia, viac ako 30 dní pred príchodom, bude účtovaný manipulačný poplatok.
Po uplynutí tejto lehoty je poskytovateľ služieb oprávnený vyberať od zákazníka nasledujúce poplatky:
50% z poplatku za rezerváciu, ak sa zrušenie uskutoční medzi 15 a 30 dňami pred príchodom do apartmánu.
100% z poplatku za rezerváciu, ak odstúpenie nastane až do 14 dní pred príchodom do apartmánu.
Zákazník môže požiadať poskytovateľa služieb k zastaveniu celého rezervačného poplatku na účet novej knihy, ktorá bude vykonaná, aby zostali v rovnakom byte, a to najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa písomnej zrušenia, pod hrozbou straty na poskytovateľa služieb celá rezervačného poplatku (neplatí zrušené novoročné a novoročné pobyty).
V prípade zrušenia je čiastka splatná objednávateľovi vrátená na bankový účet, ktorý Zákazník písomne ​​uviedol.
5.3 VisitZakopane.pl má právo zrušiť rezerváciu bez udania dôvodu do 48 hodín od okamihu rezervácie. V prípade zrušenia zo strany VisitZakopane.pl sa záloha alebo platba za pobyt vrátia na 7 pracovných dní.
5.4 Výška manipulačného poplatku - 100 PLN / 25 EUR
 
6. Zodpovednosť:

6.1. V prípade, že výkon služieb v rámci agentúry na knihe ukáže ako nemožné úplne vina poskytovateľ služieb alebo prenajímateľovi respektíve poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že vyvinie všetko úsilie, aby ponúkať služby podobnej úrovni a v lehote stanovenej zákazníkom.
6.2. V prípade, že zákazník nesúhlasí so službou podobného štandardu, poskytovateľ služieb je povinný vrátiť rezerváciu vykonanú rezervačný poplatok v lehote 14 dní od vzniku klientovi písomne ​​dôvody pre vrátenie rezervačného poplatku.
6.3. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb za služby sprostredkovania pri rezervácii a za poskytovanie služby je v každom prípade obmedzená na výšku rezervačného poplatku. Všetky reklamácie týkajúce sa neplnenia alebo nesprávneho poskytovania služby by mali byť Poskytovateľovi služieb zaslané písomne.
6.4. V prípade vyššej moci, tj. Mimoriadnych okolností, ktoré sú mimo kontroly ktorejkoľvek zo strán, prírodné katastrofy, štrajky, vojnovými udalosťami alebo iných situáciách, ktoré bránia realizácii služby vyplývajúcich zo zmluvy, poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť.
6.5. Poskytovateľ servisu nezodpovedá za žiadne ťažkosti s prístupom k rezervačnému systému z dôvodov nezávislých od poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže pozastaviť prístup na webovú stránku www.VisitZakopane.pl na obdobie potrebné na odstránenie technických a organizačných prekážok.

7. Podmienky nájmu pre byty:
 
Zákazník používajúci službu musí dodržiavať nasledujúce pravidlá:
7.1. Zhromažďovanie kľúčov sa uskutočňuje v mieste a čase, ktoré sú uvedené v potvrdení rezervácie. Príchod by mal prebiehať v priebehu niekoľkých hodín vopred telefonicky. Hotelový deň začína o 16:00 v deň príchodu a končí v 11:00 v deň odchodu, ak sa nedohodne inak.
Registrácia by mala prebiehať do 22:00 a odhlásiť sa od 7:00.
7.2. Ubytovanie a odhlásenie v iných obdobiach, ako sú uvedené, je možné len na základe predchádzajúcej dohody a zahŕňa poplatok vo výške 50 PLN, splatný na mieste
7.3. Pri zhromažďovaní kľúčov k bytu zákazník zobrazí preukaz totožnosti a zaplatí vratný vklad. Záloha sa vráti počas vášho odchodu, keď vyzdvihnete byt po prvom kontrole.
7.4. Záloha sa môže ponechať v prípade:
a. Strata kľúčov k bytu
b) Strata škody na byte alebo jeho vybavení a nadmerné znečistenie bytu alebo jeho vybavenia
7.5. Z dôvodu bezpečnosti a pohodlia hostí je zákazník povinný dodržiavať zákaz fajčenia v byte.
V prípade porušenia zákazu fajčenia je klient povinný zaplatiť pokutu vo výške 500 PLN.
7.6 Poskytovateľ služby má právo požadovať náhradu škody, ktorá prekračuje výšku zálohy
7.7 Klient prenesie kľúč do bytu poskytovateľa servisu v posledný deň prenájmu bytu v prenajatom byte.
7.8. Zákazník je povinný okamžite informovať poskytovateľa servisu o všetkých chybách a udalostiach, ktoré by mohli poškodiť poskytovateľa služieb alebo majiteľa apartmánu. Chyby, ktoré neboli hlásené do 2 hodín od prihlásenia, môžu byť základom pre účtovanie zákazníkovi.
7.9. Zákazník sa zaväzuje ihneď oznámiť poskytovateľovi servisu akékoľvek škody spôsobené zákazníkom v bytovom vybavení a samotnom byte. Zákazník sa zaväzuje ich pokryť najneskôr v posledný deň používania apartmánu. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené v byte a samotnom byte.
7.10 Zákazník je povinný venovať osobitnú pozornosť správnemu fungovaniu ventilov vody, plynu a elektrických zariadení. Vzhľadom na protipožiarnu ochranu nemôže zákazník používať žiadne spotrebiče napájané elektrickou energiou, ktoré nepredstavujú zariadenie bytu.
7.11. Zákazník môže používať byt len ​​na účely bývania a nemôže ho podať bez súhlasu prenajímateľa.
7.12. Počet ľudí, ktorí majú žiť v zariadení, je obmedzený na počet poskytnutý počas rezervácie. Zákazník je povinný informovať VisitZakopane.pl o akejkoľvek zmene tohto čísla. Ak toto číslo presiahne číslo uvedené v objednávke, osoba zodpovedná za kľúče môže odmietnuť vydať kľúčom do zariadenia.
7.14. Zákazník je povinný rešpektovať majetok vlastníkov a dodržiavať všeobecne uznávané zásady verejného poriadku a dodržiavať tiché hodiny od 6:00 do 22:00 hod. V prípade zničenia alebo hrubé porušovanie verejného poriadku, VisitZakopane.pl má právo a povinnosť zasiahnuť, aby okamžite ukončiť zmluvu, vrátane. Zákazník je povinný primerane zabezpečiť byt, opatrne zatvoriť vstupné dvere a okná pri každom odchode a pečlivo ukladať kľúče bez prístupu k neoprávneným osobám.
7.15. Pravidlá objednávania užívania daného bytu možno podrobnejšie opísať v predpisoch platných pre daný byt.
7.16. Predchádzajúca, neoznačená zákaznícka cesta bez poskytnutia apartmánu za účasti zástupcu VisitZakopane.pl môže mať za následok nároky od poskytovateľa služieb.
 
8. Voľný pobyt dieťaťa:
 
8.1. Dieťa mladšie ako 4 roky (jeden z dvoch dospelých), spí s dospelými alebo na vlastnom lôžku a nevyžaduje si posteľnú bielizeň, neplatia žiadne poplatky za pobyt.

9. Poplatok za domácnosť:
 
9.1. Na webovej stránke daného bytu sú informácie o možnosti odoberať s nimi malé zvieratá. Poplatok za zviera je 20 PLN za deň. Zároveň zákazník nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené zvieraťom a je povinný tieto škody kompenzovať.

10. Sťažnosti:
 
10.1. Reklamácie sa podávajú písomne ​​(poštou alebo poštou) do 14 dní od skončenia pobytu.
10.2. Sťažnosť spracujeme do 14 pracovných dní od okamihu prijatia písomnej sťažnosti. Odpoveď je poskytnutá vo forme, v ktorej bola sťažnosť doručená (poštou alebo poštou).
10.3. V prípade kladného posúdenia reklamácie, do 7 pracovných dní od predložených odpovede očakávame byť kontaktovaný zákazník potvrdenie prečítal rozhodnutia a vrátenie alebo časť nákladov na žiadosť o prenos dát.
10.4. Vrátenie platby sa uskutoční do 7 pracovných dní na uvedené číslo účtu.
10.5. Ak do 7 pracovných dní nedostane odpoveď, návrat nebude spracovaný a proces podania sťažnosti bude považovaný za ukončený.

11. Osobné údaje:
 
11.1. Registráciou na webe www.VisitZakopane.pl a rezervácie (prostredníctvom internetových stránok, e-mailom alebo telefonicky) Zákazník súhlasí s tým, aby ich osobné údaje v databáze poskytovateľa služieb. Osobné údaje budú spracované za účelom: spravovať svoj účet na webe www.VisitZakopane.pl, implementačných služieb a on-line procesu krátkodobého prenájmu bytu a - po tom, čo umožní tomuto štátu samostatný súhlas - na účely priameho marketingu. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v informačnej klauzule.
 
12. Autorské práva a obsah na webových stránkach
 
12.1. Kopírovanie obsahu z webovej stránky VisitZakopane.pl je zakázané.
12.2. Ak zistíte, webové stránky, na ktorých boli kópie obsahu z webu VisitZakopane.pl, bude táto skutočnosť oznámená polícii, a budú predložené na trestné stíhanie článku. 116 zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach as nimi súvisiacich právach.
Dotacja UE