Voucher Prezent na każda okazję!
Apartament AquaPark Lux
Dom Nam Zatoką
Góral Tour

Předpisy

ŘÁD
Podmínky rezervace a krátkodobé pronájmy bytů - www.VisitZakopane.pl

1. Definice pojmů:

Klient - právnická osoba nebo fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Byt - obytné prostory podrobně popsané na www.VisitZakopane.pl, které je předmětem rezervace.
Služba - krátkodobá půjčovna bytu popsaného na adrese www.VisitZakopane.pl, kterou Poskytovatel služeb pronajme klientům za účelem bydlení, kteří jedná ve vlastním jménu nebo jménem a ve prospěch oprávněných vlastníků.
Poskytovatel služeb - VisitZakopane.pl se sídlem v Zakopane, ul. Jagiellońska 36, ​​náležející do Skupinové návštěvy se sídlem ve Varšavě na ul. Pod Kopcem 18, provozovatelem webové stránky www.VisitZakopane.pl, rezervace a poskytování služeb nebo zprostředkovatele při rezervaci a poskytování služby.
Cena za službu - odměna za službu zahrnuje poplatky za veřejné služby (elektřina, plyn, voda, topení - během topné sezóny), ložní prádlo a ručníky (jedna sada pro každou osobu zapsanou v rezervaci) a závěrečný úklid. Turistická daň v Zakopane ve výši 2,0 PLN za osobu za každý den pobytu se připočítává k částce, která je splatná za pobyt.
Rezervace - právo užívat apartmán za podmínek stanovených v závěrečném potvrzení rezervace a v těchto podmínkách.
Počáteční potvrzení rezervace - formulář pro přijetí zákazníka, který obsahuje, mimo jiné, číslo rezervace, částku rezervačního poplatku, cenu služby a číslo bankovního účtu, na který má být převod proveden.
Konečné potvrzení o rezervaci - forma přijetí rezervačního poplatku.
Poplatek za rezervaci - poplatek ve výši 30% z ceny za službu, což je předpoklad pro poskytování služby.
Rezervační formulář - elektronický dokument, který představuje jediný způsob rezervace nebo zrušení pronájmu apartmánu prostřednictvím Poskytovatele služeb.
 
 2. Rezervace:

 2.1. Zákazník vyplní a pošle na e-mailovou adresu poskytovatele služeb rezervační formulář vybraného bytu za účelem rezervace služby. Zákazník si může vybrat vybraný byt také telefonicky nebo e-mailem.
2.2. Poskytovatel služeb pošle na e-mailovou adresu zákazníka, počáteční potvrzení rezervace k potvrzení rezervace.
2.3. Rezerva je platná po připsání bankovního účtu poskytovatele služby rezervačním poplatkem nebo potvrzením o přijetí platby od zákazníka.
2.4. Poskytovatel služeb zašle poslední potvrzení rezervace na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem nejpozději do 24 hodin od data připsání poplatku za rezervaci na účet Poskytovatele služeb.
2.5. Konečným potvrzením rezervace je smlouva o pronájmu, která vstoupí v platnost pod podmínkou, že cena za službu bude uhrazena včas a za podmínek uvedených v těchto podmínkách.
               
3. Platební pravidla:
3.1 Zákazník provede platbu rezervačního poplatku na účet uvedený v počátečním potvrzení o rezervaci, s uvedením čísla rezervace nebo pomocí platební karty v platebním titulu. Platba by měla být provedena do 60 minut od obdržení počátečního potvrzení rezervace. V případě platby na bankovní účet se zákazník zavazuje zaslat potvrzení o provedené platbě na uvedenou e-mailovou nebo faxovou adresu.
3.2. Platba zbývající části ceny za službu se provádí na základě následujících zásad:
a. v hotovosti, když jsou doručeny klíče k bytu
b. platební kartou
c. bankovním převodem na účet Poskytovatele služeb
3.3. Pro doplňkové služby, které nejsou součástí rezervace platby, se provádí při objednávání dalších služeb, může být platba provedena v hotovosti nebo platební kartou.
3.4. Náklady na bankovní převody jsou účtovány celému zákazníkovi.
3.5. Platba celé platby za pobyt a uznání účtu Poskytovatele služeb se musí uskutečnit vždy před předáním pronajatého bytu k dispozici
 
4. Barter smlouvy a poukázky:
 
4.1. Poukázky jsou platné po dobu 6 měsíců od jejich vydání, pokud není uvedeno jinak, které je třeba uvést na poukázce.
4.2 Zbytky vyplývající z barterových smluv mohou být použity do 12 měsíců ode dne uzavření barterové dohody. V rámci výměny jsou vyloučeny následující období: Silvestr a hlavní sezóna (dovolená a zimní dovolená včetně mimořádných období, jako jsou dlouhé víkendy a svátky).

5. Zrušení a změna rezervace:
 
5.1 Zkrácení pobytu a jakékoli další změny týkající se rezervace musí být provedeny nejméně 14 dní před plánovaným příjezdem. Každá změna je dohodnutá individuálně a závisí na kalendáři dostupnosti. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odmítnout provést změny nebo účtovat další poplatky.
5.2 V případě zrušení rezervace se objednatel zavazuje podat písemnou rezignaci z pobytu na uvedenou e-mailovou adresu.
V případě zrušení, více než 30 dní před příjezdem, bude účtován manipulační poplatek.
Po uplynutí této lhůty je poskytovatel služeb oprávněn vybrat od zákazníka následující poplatky:
50% z rezervačního poplatku, pokud storno nastane mezi 15 a 30 dny před příjezdem do apartmánu.
100% z rezervačního poplatku, pokud odstoupení dojde až do 14 dnů před příjezdem do apartmánu.
Zákazník může požádat poskytovatele služeb k zastavení celého rezervačního poplatku na účet nové knihy, která bude provedena, aby zůstali ve stejném bytě, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne písemné zrušení, pod hrozbou ztráty na poskytovatele služeb celá rezervačního poplatku (neplatí zrušené novoroční a silvestrovské pobyty).
V případě zrušení je částka splatná zákazníkovi vrácena na bankovní účet, který zákazník uvedl písemně.
5.3 VisitZakopane.pl má právo zrušit rezervaci bez udání důvodu do 48 hodin od okamžiku rezervace. V případě zrušení rezervace VisitZakopane.pl bude záloha nebo platba za pobyt vrácena na 7 pracovních dnů.
5.4 Výše ​​manipulačního poplatku - 100 PLN / 25 EUR
 
6. Odpovědnost:

6.1. V případě, že výkon služeb v rámci agentury na knize ukáže jako nemožné zcela vina poskytovatel služeb nebo pronajímateli respektive poskytovatel služeb se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, aby nabízet služby podobné úrovni a ve lhůtě stanovené zákazníkem.
6.2. V případě, že zákazník nesouhlasí se službou podobného standardu, poskytovatel služeb je povinen vrátit rezervaci provedenou rezervační poplatek ve lhůtě 14 dnů od vzniku klientovi písemně důvody pro vrácení rezervačního poplatku.
6.3. Odpovědnost poskytovatele služeb za zprostředkování služeb při rezervaci a za poskytování služby je v každém případě omezena na výši rezervačního poplatku. Všechny nároky související s neplnění nebo nesprávným plněním služby by měly být písemně zaslány poskytovateli služeb.
6.4. V případě vyšší moci, tj. Mimořádných okolností, které jsou mimo kontrolu kterékoli ze stran, přírodní katastrofy, stávky, válečnými událostmi nebo jiných situacích, které brání realizaci služby vyplývajících ze smlouvy, poskytovatel služeb nenese odpovědnost.
6.5. Poskytovatel služeb není zodpovědný za žádné potíže při přístupu k rezervačnímu systému z důvodů nezávislých na Poskytovateli služeb. Poskytovatel služeb může pozastavit přístup na webovou stránku www.VisitZakopane.pl po dobu potřebnou k odstranění technických a organizačních překážek.

7. Podmínky pronájmu pro byty:
 
Zákazník využívající službu musí splňovat následující pravidla:
7.1. Sběr klíčů probíhá v místě a čase uvedeném v potvrzení rezervace. Příjezd by se měl uskutečnit v předem dohodnutých hodinách telefonicky. Den v hotelu začíná v 16:00 v den příjezdu a končí v 11:00 v den odjezdu, pokud není dohodnuto jinak.
Přihlášení by mělo probíhat do 22:00 a odhlášení od 7:00.
7.2. Ubytování a odhlášení v časech jiných než uvedených jsou možné pouze na základě předchozí dohody a zahrnují dodatečný poplatek ve výši 50 PLN splatný na místě
7.3. Při shromažďování klíčů k bytu zákazník vystavuje průkaz totožnosti a platí vratnou zálohu. Záloha je vrácena během vašeho odjezdu při vyzvednutí bytu po jeho kontrole.
7.4. Záloha může být uložena v případě:
a. Ztratit klíče k bytu
b. Ztráta poškození bytu nebo jeho vybavení a nadměrné znečištění bytu nebo jeho vybavení
7.5. Kvůli bezpečnosti a pohodlí hostů je klient povinen dodržovat zákaz kouření v bytě.
V případě zákazu zákazu kouření je klient povinen uhradit pokutu ve výši 500 PLN.
7.6 Poskytovatel služeb má právo požadovat náhradu škody, která přesahuje výši zálohy
7.7 Klient převede klíč k bytu poskytovatele služeb v poslední den pronájmu bytu v pronajatém bytě.
7.8. Po provedení objednávky je Zákazník povinen neprodleně informovat Poskytovatele služeb o všech vadách a událostech, které by mohly vystavit Poskytovatele služeb nebo jejich majitele na úkor. Vady, které nebyly hlášeny do 2 hodin od odbavení, mohou být základem pro účtování poplatku zákazníkovi.
7.9. Zákazník se zavazuje okamžitě informovat poskytovatele služeb o jakémkoli poškození, které zákazník způsobil v bytovém zařízení a v samotném bytě. Zákazník se zavazuje, že je pokryje nejpozději v poslední den užívání bytu. Zákazník je odpovědný za případné škody způsobené v bytě a samotném bytě.
7.10 Zákazník je povinen věnovat zvláštní pozornost správnému fungování ventilů pro vodu, plyn a elektrické zařízení. Vzhledem k protipožární ochraně zákazník nemůže používat žádné spotřebiče napájené elektřinou, které nepředstavují vybavení bytu.
7.11. Zákazník může využít byt pouze pro účely bydlení a nemůže jej bez souhlasu pronajímatele.
7.12. Počet lidí, kteří mají bydlet v zařízení, je omezen na počet, který byl poskytnut při rezervaci. Zákazník je povinen informovat VisitZakopane.pl o jakékoli změně tohoto čísla. Pokud toto číslo přesáhne číslo uvedené v rezervaci, osoba odpovědná za klíče může odmítnout vydání klíčů do zařízení.
7.14. Zákazník je povinen respektovat majetek majitelů a dodržovat obecně uznávané zásady veřejného pořádku a dodržovat tiché hodiny od 6:00 do 22:00. V případě devastace nebo hrubého porušení veřejného pořádku má společnost VisitZakopane.pl právo a povinnost zasáhnout až po okamžité porušení smlouvy včetně. Zákazník je povinen přiměřeně zajistit byt, opatrně zavírat vchodové dveře a okna vždy, když odchází, a pečlivě ukládat klíče bez přístupu k neoprávněným osobám.
7.15. Pravidla pro objednávání užívání daného bytu mohou být podrobněji popsána v nařízeních platných v daném bytě.
7.16. Předchozí, nepotvrzená cesta zákazníka bez poskytnutí apartmánu za účasti zástupce VisitZakopane.pl může mít za následek nároky poskytovatele služeb.
 
8. Volný pobyt dítěte:
 
8.1. Dítě do 4 let věku (jedna ve dvou dospělých osob), spí s dospělými osobami nebo na vlastním lůžku a nevyžaduje si lůžko, nese žádné poplatky za pobyt.

9. Zvířata:
 
9.1. Na internetových stránkách daného bytu jsou informace o možnosti přijetí malých zvířat. Poplatek za zvíře je 20 PLN za den. Zákazník zároveň nese plnou odpovědnost za škody způsobené zvířetem a je povinen tyto škody nahradit.

10. Reklamace:
 
10.1. Reklamace se podávají písemně (poštou nebo poštou) do 14 dnů od ukončení pobytu.
10.2. Reklamaci zpracujeme do 14 pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržíme písemnou stížnost. Odpověď je uvedena ve formě, ve které byla stížnost obdržena (poštou nebo poštou).
10.3. V případě kladného posouzení stížnosti do 7 pracovních dnů od zaslání odpovědi očekáváme, že zákazník vás bude kontaktovat s potvrzením rozhodnutí a v případě úhrady nákladů nebo části nákladů za poskytnutí dat pro převod.
10.4. Náhrada bude provedena do 7 pracovních dnů na uvedené číslo účtu.
10.5. Pokud do 7 pracovních dnů neobdržíte žádnou odpověď, návrat nebude zpracován a proces podání reklamace bude považován za ukončen.

11. Osobní údaje:
 
11.1. Registrací na www.VisitZakopane.pl a rezervací (prostřednictvím webových stránek, e-mailu nebo telefonicky) zákazník souhlasí s tím, aby své osobní údaje vložil do databáze poskytovatele služeb. Osobní údaje budou zpracovány za účelem: spravovat váš účet na www.VisitZakopane.pl, proces rezervace a krátkodobého pronájmu bytu a - po udělení samostatného souhlasu - pro účely přímého marketingu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v informační klauze.
 
12. Autorská práva a obsah na webových stránkách
 
12.1. Kopírování obsahu z webových stránek VisitZakopane.pl je zakázáno.
12.2. Pokud je nalezen web, který obsahuje obsah zkopírovaný z webových stránek VisitZakopane.pl, bude tato skutečnost oznámena policii a bude o něm oznámeno trestný čin podle čl. 116 zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech.
 
Dotacja UE